Postcoderoosregeling, wat is dat?

Groene stroom voor de buurt uit de buurt

De oude postcoderoosregeling bestaat niet meer. Leve de nieuwe!
De oude postcoderoosregeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is per 1 april 2021 beëindigd. Deze regeling is in 2014 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Deze regeling bood 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken.

De nieuwe regeling – officiële naam Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) -vertoont veel overeenkomst met de oude regeling. Het belangrijkste verschil is dat het ‘verdienmodel’ niet meer bestaat uit teruggave van de energiebelasting, maar uit een door de overheid uitgekeerde en gegarandeerde subsidie.

Wat hetzelfde blijft:
• Deelnemers zijn lid van een energiecoöperatie of een vve
• Deelnemers wonen bij aanvang van een project in de postcoderoos van de coöperatie
• Deelnemers hebben een kleinverbruikaansluiting elektriciteit (max 3×80 Ampère)
• De coöperatie of vve realiseert een zonne-of windenergieproject binnen de betreffende postcoderoos (pcr) dat door de overheid wordt goedgekeurd
• Het project heeft een looptijd van 15 jaar
• Het rendement op je investering is vergelijkbaar met dat in de oude regeling.

Wat verandert:
• Goedgekeurde projecten krijgen 15 jaar lang een vaste subsidie die de overheid (RVO) rechtstreeks uitkeert aan de coöperatie of vve.
• Deelname is niet meer gekoppeld aan je eigen energieverbruik
• Ook deelnemers in oude pcr-projecten kunnen van de nieuwe regeling gebruik maken
• De coöperatie keert de subsidie rechtstreeks uit aan de deelnemers
• De energieleverancier speelt geen rol meer
• En  telt minimaal één deelnemer per 5 kWp. 
• Deelnemers die verhuizen buiten de postcoderoos mogen hun investering meenemen.

Een deel van wat we eerder schreven blijft van kracht: Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op je eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. Deelnemers richten samen een coöperatie op (of worden lid van een bestaande) of maken gebruik van een bestaande VVE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van zonparticipaties. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zondeel = 250 kWh per jaar. De panelen in het project zijn eigendom van de coöperatie.
In de nieuwe regeling geldt: In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een vergoeding van de coöperatie (in plaats van teruggave energiebelasting). Deze vergoeding bestaat enerzijds uit de subsidie die de coöperatie van de overheid ontvangt, anderzijds uit een deel van de opbrengst van de gezamenlijk opgewekte duurzame energie. De hoogte van de vergoeding per kWh wordt bij aanvang van het project door de overheid vastgesteld en voor 15 jaar gegarandeerd. De hoogte van de subsidie fluctueert met de hoogte van de opbrengst van de verkoop van de duurzame energie. Subsidie + verkoopprijs leveren een vast bedrag op. De hoogte van de investering per zondeel / zonneparticipatie en dus van de hoogte van de vergoeding.is afhankelijk van de keuzes van de lokale energiecoöperatie.

De oude regeling is weliswaar gestopt, dat wil zeggen er kunnen geen nieuwe projecten meer gebruik van maken, maar de regeling loopt wel gewoon door voor al bestaande projecten. Dus ook voor onze drie zonnedaken ( projecten Peter Kuil, Roelf Mulder en René Reinders). Deze blijven op dezelfde manier verrekend worden als voorheen. Wij doen jaarlijks opgave bij de energieleveranciers waar de deelnemers in deze projecten klant zijn en de energieleveranciers verrekenen de energiebelasting met de jaarnota of via een aparte creditnota. Voor je deelname in deze projecten blijft de relatie met je energieleverancier en met de hoogte van je eigen elektriciteitsverbruik dus bestaan. De Belastingdienst garandeert deze projecten conform de oude regeling voor de resterende 15 jaar. We kunnen nu wel alle drie de projecten per begin januari af laten rekenen. Dat scheelt veel administratief werk. Wat blijft is dat je ons moet melden als je van leverancier verandert. Anders loop je geld mis. Zie ook het artikel over switchen onder het tabblad “Uit eigen bron”.

Omdat de energiebelasting op elektriciteit de komende jaren licht zal dalen, heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dat we een terugverdientijd van 6 jaar garanderen op alle daken volgens de oude regeling voor de standaard inleg van € 99,- per participatie. Als de teruggave energiebelasting de komende jaren niet voldoende oplevert om je inleg in 6 jaar terug te verdienen, vult de coöperatie dat uit eigen middelen aan.

Wat is een postcoderoos?

Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80 Ampère). Dit postcodegebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het postcoderoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden (die de blaadjes van de roos vormen).

Sinds 1 januari 2016 is het begrip postcoderoos verruimd en mag de productie-installatie ook in een van de blaadjes gesitueerd zijn, het administratieve centrum mag dus als het ware één viercijferig gebied worden opgeschoven.

Postcoderoos Noorddijk

 

De postcoderoos van Noorddijk bestaat uit:
De kern 9734 met als bladen van de roos de postcodegebieden:
9622, 9723, 9731, 9732, 9733, 9735, 9736, 9785, 9797 en 9798.
In deze postcoderoos wonen in totaal 15.230 huishoudens (cijfers CBS 2014).
In de gemeente Groningen zijn dit de volgende wijken en buurten
9622 = polder Lageland/ Meerstad-Noord (polder tussen Slochterdiep en Eemskanaal)
9723 = een deel van de wijken Meerdorpen en Zuidoost met de buurten/ dorpen:
Engelbert, Middelbert, Oude Roodehaan, De Linie, Kop van Oost, Europapark, Eemskanaal, Eemspoort, Driebond, Euvelgunne, Winschoterdiep, Woonschepenhaven
9731 = Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, De Hunze, Van Starkenborgh
9732 = Lewenborg Zuid en Lewenborg West
9733 = Lewenborg Noord
9734 = Noorddijk, Drielanden, Ruischerbrug, Ruischerwaard
9735 = Kardinge, Zilvermeer, Hunzepark
9736 = Beijum Oost

Wanneer kan ik meedoen?

Leden van een coöperatie komen in aanmerking voor de regeling. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een coöperatie. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een postcoderoosproject die over een kleinverbruikersaansluiting elektriciteit (max 3x80A) beschikt waarover elektriciteit geleverd wordt op een adres dat binnen de postcoderoos valt.

Hoe werkt de teruggave energiebelasting?

De teruggave van de energiebelasting is het ‘verdienmodel’ van de oude postcoderoosregeling.
Het gaat dan om de teruggave van de belasting op de opgewekte elektriciteit in onze
drie projecten volgens deze oude regeling en uw aandeel daarin. De Belastingdienst gaat daarbij uit van hele zogenaamde productiejaren. Voor EC Noorddijk loopt het productiejaar met ingang van 2021 voor alle drie de projecten van 1 januari tot 1 januari.

U kunt uw eigen aandeel als volgt uitrekenen.
Ga uit van een verwachte opbrengst van 250 kWh per paneel per jaar. Vermenigvuldig het
aantal panelen (zonparticipaties) dat u in de coöperatie hebt met 250.
Ter verduidelijking een voorbeeld: als u 10 panelen hebt is uw verwachte opbrengst over een productiejaar 10 x 250 = 2500 kWh.
De belastingteruggave over 2018 is 12,65 cent per kWh (inclusief BTW). Over 2019
is de teruggave 11,78 cent per kWh (inclusief BTW). Dit omdat de energiebelasting op
elektriciteit wordt verlaagd (en op gas wordt verhoogd).
Om een indruk te hebben van de hoogte van de belastingteruggave over het
eerste productiejaar, vermenigvuldigt u uw verwachte opbrengst met 11,78 cent. De
teruggave over 2018 is iets hoger, maar er zijn in 2018 zo weinig kWh opgewekt, dat die
nauwelijks meetellen voor het totaal. Als we het voorbeeld met 10 panelen weer nemen, dan is de verwachte teruggave: 2500 x 0,1178 = € 295,-

Dit is niet uw netto ‘winst’ als u € 99,- per paneel hebt ingelegd.1) Daar gaat nog € 10,- per
paneel per jaar vanaf voor rente en aflossing van de lening van de Provincie Groningen.
Nog even ons voorbeeld: bij 10 panelen houdt u van het eerste productiejaar netto € 195,- over.
De belastingteruggave wordt met uw energienota verrekend. Wanneer vindt u dat bedrag (in
ons voorbeeld € 295,-2) op uw energierekening? De verrekening vindt plaats op de
eerstvolgende jaarnota (eindafrekening) nadat een volledig productiejaar is verstreken. En meestal hebben de energieleveranciers ook nog een (flink) aantal weken nodig om de gegevens te verwerken. Waarschijnlijk is het het gunstigst als uw jaarnota in februari in de bus valt. Dan liggen verbruik en teruggave het dichtst bij elkaar. Als u bijvoorbeeld uw jaarnota in september ontvangt, moet u nog tot september 2020 wachten voordat uw (eerste) teruggave verrekend wordt. Het grootste deel van uw verbruik over dezelfde periode stond al op de factuur die u in september 2019 hebt ontvangen. Als u tussentijds van energieleverancier wisselt (overstapt) wordt het helemaal spannend om te volgen wie wat wanneer verrekent. Als u een overstap overweegt doe het dan per 1 februari of zo spoedig mogelijk daarna; daar hebt u alle volgende (15) jaren voordeel van (= meer duidelijkheid).
De opgave over uw werkelijke aandeel in de opgewekte elektriciteit doet de coöperatie aan
het einde van het productiejaar (in januari dus) in de vorm van een zogenaamde ledenverklaring. De energieleveranciers willen die gegevens rechtstreeks van de coöperatie ontvangen .Van ons krijgt u in ieder geval een kopie van de gegevens die we aan uw energieleverancier hebben verstrekt.

________________________________________
1) Wel als u € 220,- per paneel hebt ingelegd.
2) Het bedrag voor rente en aflossing (de € 100,- uit ons voorbeeld) betaalt u rechtstreeks aan EC Noorddijk via een incasso en wordt niet via uw energienota verrekend.
Als u van energieleverancier verandert, meldt het ons dan tijdig!
Dan is er nog de voorwaarde dat u niet meer elektriciteit van de coöperatie mag afnemen
dan u in dezelfde periode verbruikt. Als u ziet aankomen dat uw aandeel in de coöperatie
groter is dan uw verwacht verbruik, trek dan bij ons aan de bel, anders loopt u het risico dat u minder belasting terugkrijgt dan verwacht. Mogelijk zijn er andere leden die panelen van u willen overnemen.
Naast de belasting op elektriciteit zijn er meer factoren die de hoogte van uw
energierekening beïnvloeden. De stijging van de belasting op gas noemden we al. Daarnaast
is er de belastingaftrek per aansluiting. Deze aftrek geldt voor alle
huishoudens en heeft dus niets van doen met de postcoderoosregeling.

Hoe wordt de opgewekte stroom verkocht?

De elektriciteit die de gezamenlijke installatie opwekt, wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf Energie VanOns. Dit is een energiebedrijf dat 100% groene energie levert en is opgericht door de gezamenlijke energiecoöperaties in het noorden van Nederland. De coöperatie sluit hiervoor een overeenkomst met het energiebedrijf waarin de afspraken over onder meer de prijs (terugleververgoeding) zijn vastgelegd. Deze jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de lopende jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze exploitatiekosten zijn onderhoudskosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, verzekeringskosten. En een deel van de opbrengst wordt aan de deelnemers uitgekeerd – samen met de overheidssubsidie – in de vorm van een vergoeding (rente) op de investering.

Met hoeveel panelen kan ik meedoen?

In de nieuwe regeling is er geen harde limiet, anders dan dat het project maximaal 70.000 kWh per jaar kan opleveren en minimaal 5 deelnemers moet tellen.
Een project bestaat uit maximaal 250 zondelen / participaties van 250 kWh elk. Wij stellen een maximum van 40 participaties per deelnemer voor.
Als je je eigen verbruik wilt compenseren door deelname in een postcoderoosproject (dat is de achterliggende oorspronkelijke gedachte), dan heb je wellicht enig houvast aan dit vuistgetal: een gemiddeld huishouden gebruikt 2500 kWh per jaar, en zou dus mee kunnen doen voor 10 zondelen/ participaties (250 kWh x 10 panelen).