Privacyverklaring

Energiecoöperatie Noorddijk U.A. gevestigd aan Noorddijkerweg 25a 9734AS Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
website: https://ecnoorddijk.nl 
postadres: Noorddijkerweg 25a 9734AS Groningen
telefoon: 06-23763543
Werry Jonker is de Functionaris Gegevensbescherming van Energiecoöperatie Noorddijk.
Hij is te bereiken via info@ecnoorddijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energiecoöperatie Noorddijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum of KvK-nummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Financiële bijdragen
– EAN-code elektriciteitsaansluiting
– meetgegevens elektriciteit (aandeel in teruggeleverde elektriciteit)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ecnoorddijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energiecoöperatie Noorddijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het vastleggen van uw aandeel in het vermogen van de coöperatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en andere communicatie uitingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Energiecoöperatie Noorddijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energiecoöperatie Noorddijk) tussen zit. Energiecoöperatie Noorddijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– software voor het onderhouden van onze website
– financieel administratiesysteem
– tekstverwerkingspakket en spreadsheetprogramma voor administratie- en communicatiedoeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Energiecoöperatie Noorddijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap
Vermogensaandeel: tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap
Overige financiële gegevens: 5 jaar
Aandeel in teruggeleverde elektriciteit: 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Energiecoöperatie Noorddijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energiecoöperatie Noorddijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energiecoöperatie Noorddijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energiecoöperatie Noorddijk. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@ecnoorddijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Energiecoöperatie Noorddijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energiecoöperatie Noorddijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ecnoorddijk.nl of bel ons.