Notulen van de Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden
op maandag 6 mei 2019.

 

 

 

In Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde.
Aanwezig: 35 personen die 30 leden vertegenwoordigen
(namen zijn bij het bestuur bekend).

De agenda voor de vergadering:

 

1. Opening.

 

De voorzitter opent de vergadering enkele minuten na 20.00 uur en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Hij doet melding van de binnengekomen berichten van verhindering, 6 in totaal. Zo vlak na de herdenking en viering van 4 en 5 mei staat de voorzitter even stil bij wat vrijheid betekent. Hij legt ook een relatie naar zuinig zijn op onze aarde, want die hebben we maar één.

  

 

2. Buurkracht.

 

De voorzitter presenteert Evert Blansjaar van Buurkracht als gast op deze avond. Evert stelt zichzelf kort voor. Naast Buurkracht is hij ook werkzaam bij GrEK, de koepelorganisatie waar EC Noorddijk lid van is. Buurkracht werkt samen met EC Noorddijk in Oost-Lewenborg, o.a. op het thema van vanavond: besparen door isoleren.

  

 

3. Vaststelling agenda.

 

Er zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht. De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.

 

 

4. Vaststelling notulen ALV van 26 november 2018.

 

De notulen van de eerste ALV, gehouden op 26 november 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering. Ter vaststelling worden ze door de voorzitter en de secretaris getekend. De goedgekeurde notulen worden op de website gepubliceerd.

  

 

5. Vaststelling financieel jaarverslag 2018. Presentatie

 

De penningmeester licht m.b.v. een aantal sheets toe hoe de boekhouding wordt gevoerd. Hij geeft uitleg over de posten en cijfers op de balans en op de verlies- en winstrekening. Het jaarverslag stond sinds medio april 2019 op de website (besloten gedeelte) voor vragen en opmerkingen. Er zijn geen vragen over binnengekomen. Twee leden van Financiële Commissie zijn gevraagd als kascontrolecommissie te fungeren. Joost Syrier en Froukje Mulder hebben de boeken steekproefsgewijs gecontroleerd en geen onregelmatigheden ontdekt. Bij monde van Joost stellen zij voor het verslag goed te keuren. De vergadering stelt het jaarverslag 2018 vast en verleent het bestuur decharge. Het voltallige bestuur tekent het goedgekeurde financiële jaarverslag 2018. De voorzitter stelt voor de niet-bestuursleden van de Financiële Commissie aan te wijzen als kascontrolecommissie en dit in het huishoudelijk reglement op te nemen. Dit punt komt op de ALV van november 2019 aan de orde. De sheets van de penningmeester en het goedgekeurde jaarverslag 2018 worden op de website gepubliceerd.

 

  

 

6. Switchen van energieleverancier. Presentatie

 

De secretaris vertelt aan de hand van enkele sheets over de risico’s van (tussentijds) veranderen van energieleverancier. Het aandeel van het lid in de productie van de coöperatie gedurende de maanden vóór het moment van switchen wordt (waarschijnlijk) niet vergoed in de vorm van belastingteruggave, omdat het bestuur geen opgave heeft kunnen doen bij de oude leverancier en de nieuwe leverancier de maanden dat het lid nog geen klant bij hem was niet meetelt. Als een lid wil switchen is het dringend advies om het dan (éénmalig) te doen per 1 november, zodat de verbruiksperiode in het vervolg samenvalt met productiejaar van de energiecoöperatie . Meer informatie staat op de website.

 

  

7. Verslag Innovatiecommissie. Presentatie

 

De penningmeester, tevens voorzitter van de Innovatiecommissie, doet verslag van de onderwerpen die in deze commissie behandeld zijn sinds de oprichting in het najaar van 2018. De commissie is 4x bijeen geweest en kan zich verheugen in een ruime belangstelling. Doel is te onderzoeken met welke onderwerpen wij ons als coöperatie in de (nabije) toekomst het beste bezig kunnen houden. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: besparen door led-verlichting, infrarood-verwarming, muurverwarming, warmtepomp, waterstof, subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen, zonnepanelen, elektrische deelauto’s, besparen door isoleren, het boek ‘De Verborgen Impact’ van Babette Porcelijn. Een heel korte samenvatting van dit boek ligt op de tafels met daaraan gekoppeld de vraag welke van de 10 categorieën die in het boek behandeld worden de meeste impact heeft op het milieu cq de klimaatverandering. Deze impact top 10 vormt de leidraad van dit boek. De aanwezige leden wordt gevraagd in de pauze een gokje te wagen en de vraag in te vullen. Op de volgende ALV in november willen we op dit boek en de bevindingen van de Innovatiecommissie terugkomen.

  

 

8. Pauze.

 

De uitslag van de quizvraag wordt na de pauze bekend gemaakt: de hoogste score kreeg ‘vleesconsumptie’. Volgens het boek is het goede antwoord: ‘spullen’.

 

  

8. Mededelingen van het bestuur.

 

De penningmeester meldt dat we nu alle verzekeringen bij één agentschap hebben ondergebracht en daarvoor de lopende opstalverzekering hebben beëindigd. In de nieuwe verzekering is ook productieverlies meeverzekerd. Voor de nieuwe verzekering was het nodig de dakconstructie op een bepaald punt te laten versterken. Verder zijn we bezig met onderzoek naar een tweede dak, maar we willen ook de ontwikkelingen rond klimaatbeleid en postcoderoosregeling daarbij betrekken. Als er ontwikkelingen op dit gebied zijn hoort u dat van ons. Tot slot de verheugende mededeling dat we in de persoon van Anton Papma een website-beheerder hebben gevonden die Werry gaat ontlasten. De mooie grafiek met actuele en werkelijke productiecijfers van ons zonnedak die op de homepage staat is al van zijn hand. Applaus voor Anton!

 

  

 

10. Rondvraag.

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter doet een oproep om het bestuur met vooral jongere leden te komen versterken en sluit het formele gedeelte van de vergadering.

  

 

11. Informatieve gedeelte:

 

Besparen door isoleren. Eerst licht Gerrit Reiling het gebruik van de warmtebeeldcamera (Presentatie) toe. Eigenlijk is de naam misleidend: je meet geen warmte maar infraroodstraling die omgezet wordt in een kleurpatroon. De kleuren geven aan waar warmte weglekt uit je huis. De camera kan ook geen isolatiewaarde meten; die moet je berekenen. Verder zijn er diverse voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor een goed meetresultaat. Dat kan het beste weer als het buiten koud is. Maar je kunt m.b.v. de camera wel zien waar het verstandig is om isolerende maatregelen te nemen. De volgende spreker en onze speciale gast is Geir Lutjens (Presentatie) van BEVO, een gecertificeerd isolatiebedrijf. Hij komt ons vertellen welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn die zijn bedrijf tegen een gereduceerd tarief aanbiedt. In zijn presentatie komen aan de orde: vloerisolatie, spouwmuurisolatie en dakisolatie. Dakisolatie doet BEVO alleen als er nog geen (buiten)isolatie aanwezig is (i.v.m. kans op rotting van het dakbeschot). Per soort isolatie zijn er verschillende mogelijkheden en bij elk daarvan wordt aangegeven wat het kost, wat het bespaart (m3 gas) en wat de terugverdientijd is. Als je belangstelling hebt komt er een expert van BEVO langs. Die inspecteert in ongeveer een uur de woning en brengt een gratis offerte uit voor de beste opties. Ter plekke kun je je opgeven voor zo’n gratis advies. Maar je kunt ook later bellen voor (gratis) advies en gereduceerd tarief via EC Noorddijk: 0599 – 820 389. Zie ook www.bevoisolaties.nl. Geir wordt onder luid applaus hartelijk bedankt voor zijn bijdrage met een kleine attentie. Daarna sluit de voorzitter de vergadering. Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes (!) wordt nog enige tijd gezellig nagepraat. Met dank aan de gastheer Richard Mulder en zijn crew voor de prima verzorging.